Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

(TANCAT) Concurs de Cartells 2022

CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PER A LA SELECCIÓ DEL CARTELL “ESTIU JOVE 2022”

-       Normativa de la convocatòria . Les bases reguladores dels premis i/o concursos promoguts pel servei de drets socials i pel servei d’ensenyament, cultura i esports de l’Ajuntament de Manresa,  aprovades per dictamen del ple de la corporació de 18 de novembre de 2021.

-       Objecte. El premi té com a objectiu escollir el cartell que representarà l’edició de l’ESTIU JOVE 2022.

-       Requisits de participació

-       Poden participar-hi persones de 14 a 25 anys

-       Els treballs han d’ésser inèdits i en català. Han de contenir el text: ESTIU JOVE 2022. No hi poden aparèixer noms registrats.

-       S'accepta qualsevol tècnica. No s’acceptaran obres que puguin ofendre o ferir els sentiments o creences de tercers.

-   Criteris de valoració dels treballs: originalitat, creativitat i qualitat de la presentació. Es valorarà l’ús d’imatges, fotografies o dibuixos relacionats amb Manresa.

-       Presentació dels documents: s’haurà d’enviar un sol correu electrònic amb els dos documents següents a l’adreça manresajove@ajmanresa.cat:

  • Document 1 (cartell): el cartell s’haurà de presentar en un arxiu digital de mida A3, a baixa resolució (150 ppp màxim) i en format JPEG on hi haurà de constar un pseudònim. En cas de resultar el/la guanyador/a, l’autor/a haurà de proporcionar a l’organitzacióel cartell en format pdf i les imatges i tipografies que hagi utilitzat, per a la seva posterior reproducció i adaptació als formats necessaris.  
  • DOCUMENT 2 (pdf): arxiu en pdf on hi haurà de constar: el pseudònim, nom, cognoms, DNI (o equivalent legal que identifiqui), adreça, telèfon i correu electrònic de contacte de l’autor o autora de l’obra.

-       El termini de presentació serà des de la data d’aprovació d’aquesta convocatòria i fins l’1 d’abril de 2022 a les 23:59h.

-       Crèdit pressupostari: L’import del premi és de 200,00 euros, amb càrrec a la partida 222313448100 del pressupost municipal del 2022. Hi haurà un sol premi per al cartell guanyador i serà visible a la imatge d’aquesta edició d’ESTIU JOVE 2022.

-       Tramitació, resolució i notificació.

-       Òrgans competents per a la instrucció i resolució. Jurat. El primer filtre de selecció del cartell guanyador serà un jurat configurat per dues persones professionals del món de les arts gràfiques, Rosa Maria Ortega i Juncosa  -la regidora de Joventut, infància i persones grans- i una tècnica en funció de secretària. Aquestes rebran els cartells presentats de forma anònima i seleccionaran els 4 cartells que se sotmetran a votació popular via Instagram

-      El dijous 7 d’abril, a les 12:00h, es publicaran les quatre imatges seleccionades pel primer jurat (també amb autoria anònima) a Instagram al perfil @manresajove_ojb

-       El període de votació serà des del moment de publicació dels cartells i fins el 14 d’abril a les 12:00h.

-       Les votacions seran populars i es realitzaran a través de la xarxa social Instagram, concretament a través del perfil: @manresajove_ojb

-       El 14 d’abril a les 12:00h es realitzarà una captura de pantalla i es farà el recompte dels “likes” de cada cartell.

-       El cartell que obtingui més “likes” serà la imatge guanyadora.

-       El veredicte es farà públic a través de la xarxa social Instagram el mateix dia 14 d’abril.

-       El veredicte serà inapel·lable.

-       La participació en el concurs implica l’acceptació de totes i cada una de les seves bases i condicions de la convocatòria. L’Ajuntament queda facultat per resoldre qualsevol contingència no prevista en les bases.

-   La participació en el concurs implica l’acceptació per part dels autors/es que els cartells passin a disposició de l’Ajuntament de Manresa i que s’incloguin en els seus arxius, podent realitzar aquest les exposicions que consideri oportunes. Alhora, els/les participants cedeixen gratuïtament a l’Ajuntament de Manresa els drets de reproducció, comunicació pública i distribució en qualsevol suport, per sí o per tercers, sense limitació de temps ni de lloc, dels cartells que presentin a concurs, esmentant aquest en tot cas l’autor/a dels cartells i sempre que sigui sense finalitat lucrativa

Els dissenys i altres continguts del cartell objecte d’aquest concurs han de ser de l’autoria del/de la candidat/a, que no hi pot incorporar elements creats per terceres persones sense obtenir-ne l’autorització prèvia escrita. Alhora, si al cartell s’hi inclouen fotografies en què apareguin persones reconeixibles, els/les concursants hauran de tenir la seva autorització. L’organització es reserva el dret a demanar el document signat per aquestes persones permetent l’ús de la seva imatge.

Les imatges presentades han d’estar relacionades amb Manresa.

-       No es derivarà cap tipus de responsabilitat envers la xarxa social Instagram, la qual només servirà única i exclusivament com a mitjà per dur a terme les votacions.

-       Tramitació.- La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva, i la seva resolució s’efectua com es disposa a les bases reguladores i a les bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Manresa. La resolució s’ha d’adoptar en el termini de sis mesos a partir de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de les obres.

-       Resolució i notificació.- La resolució d’atorgament es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i s’enviarà a la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS) per a la seva publicació, d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions.

-     La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

-       Publicitat.- L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió dels resultats. Tanmateix, s’acompliran els requisits de publicitat previstos a l’article 18 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions

La imatge és un exemple de programa d'Estiu jove amb el cartell guanyador (1ra edició, any 2019).

Espai Jove Joan Amades - Carrer Sant Blai, núm. 14 - 08242 Manresa - +34 93 877 13 60 - manresajove@ajmanresa.cat